24 Nà néng bǎoshǒu nǐmen bù shījiǎo , jiào nǐmen wú xiá wú cī , huān huānxǐ xǐ zhàn zaì tā róngyào zhī qián de , wǒmen de jiù zhǔ dú yī de shén .