16 Tā hái shuōhuà de shíhou , yòu yǒu rén lái shuō , shén cóng tiān shang jiàng xià huǒ lái , jiāng qún yáng hé púrén dōu shāo miè le . wéiyǒu wǒ yī rén taótuō , lái bàoxìn gĕi nǐ .