17 Tā hái shuōhuà de shíhou , yòu yǒu rén lái shuō , Jiālèdǐ rén fēn zuò sān duì hūrán chuǎng lái , bǎ luòtuo lǔ qù , bìng yòng dāo shā le púrén . wéiyǒu wǒ yī rén taótuō , lái bàoxìn gĕi nǐ .