19 Búliào , yǒu kuángfēng cóng kuàngyĕ guā lái , jī dá fángwū de sì jiǎo , fángwū dǎotā zaì shàonián rénshēn shang , tāmen jiù dōu sǐ le . wéiyǒu wǒ yī rén taótuō , lái bàoxìn gĕi nǐ .