4 Zaì wú rén jūzhù zhī chù bào kāi kuàng xué , guō lù de rén yĕ xiǎng bù dào tāmen . yòu yǔ rén yuǎn lí , xuán zaì kōng zhōng yáo lái yáo qù .