6 Bùxī rén , Bālā jiā de érzi , Yǐlì hù huídá shuō , wǒ niánqīng , nǐmen lǎomaì . yīncǐ wǒ tuì ràng , bù gǎn xiàng nǐmen chénshuō wǒde yìjiàn .