20 Zaì zhuǎn yǎn zhī jiān , bàn yè zhī zhōng , tāmen jiù sǐwáng . bǎixìng beì zhèndòng ér qùshì . yǒu quán lì de beì duó qù fēi jiè rén shǒu .