13 Xūwàng de hū qiú , shén bì bú chuí tīng . quánnéng zhĕ yĕ bì bù juàngù .