11 Yuēbó de dìxiōng , zǐ meì , hé yǐ xiān suǒ rènshi de rén dōu lái jiàn tā , zaì tā jiā lǐ yītóng chī fàn . yòu lún dào Yēhéhuá suǒ jiāng yǔ tāde yīqiè zāihuò , dōu wèi tā bēi shāng ānwèi tā . mĕi rén yĕ sòng tā yī kuaì yínzi hé yī gè jīn huán .