12 Zhèyàng , Yēhéhuá hòulái cì fú gĕi Yuēbó bǐ xiānqián gèng duō . tā yǒu yī wàn sì qiā yáng , liù qiā luòtuo , yī qiā duì niú , yī qiā mǔ lü .