1 Nǐmen yào zaì Xī \'ān chuī jiǎo , zaì wǒ shèng shān chuī chū dàshēng . guó zhōng de jūmín , dōu yào fā czhàn . yīnwei Yēhéhuá de rìzi jiāng dào , yǐjing línjìn .