2 Nà rì shì hēiàn , yōu míng , mì yún , wūhēi de rìzi , hǎoxiàng chén guāng pū mǎn shānlǐng . yǒu yī duì huángchóng zuò mín yòu dà yòu qiáng . cónglái méiyǒu zhèyàng de , yǐhòu zhídào wàn daì , yĕ bì méiyǒu .