19 Yēhéhuá yīngyún tāde bǎixìng , shuō , wǒ bì cìgĕi nǐmen wǔgǔ , xīn jiǔ , hé yóu , shǐ nǐmen bǎozú . wǒ yĕ bú zaì shǐ nǐmen shòu liè guó de xiūrǔ .