20 Què yào shǐ bĕi fāng lái de jūnduì yuǎn lí nǐmen , jiāng tāmen gǎn dào gān hàn huāng feì zhī dì , qián duì gǎn rù dōng hǎi , hòu duì gǎn rù xī hǎi . yīnwei tāmen suǒ xíng de dà è ( yuánwén shì shì ) , chòu qì shang shēng , xīng wèi téng kōng .