We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
3 Ēnhuì , liánmǐn , píngān , cōng fù shén hé tā érzi Yēsū Jīdū , zaì zhēnlǐ hé aì xīn shàng , bì cháng yǔ wǒmen tóng zaì .