We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
32 Yēsū duì tāmen shuō , wǒ cōng fù xiǎn chū xǔduō shàn shì gĕi nǐmen kān , nǐmen shì wéi nà yī jiàn shì ná shítou dá wǒ ne .