39 Yēsū shuō , nǐmen bǎ shítou nuó kāi . nà sǐ rén de jiĕjie Mǎdà duì tā shuō , Zhǔ a , tā xiànzaì bì shì fā chòu le , yīnwei tā sǐ le yǐjing sì tiān le .