12 Wǒ yǔ tāmen tóng zaì de shíhou , yīn nǐ suǒ cìgĕi wǒde míng , bǎoshǒu le tāmen , wǒ yĕ hùwèi le tāmen , qízhōng chúle nà mièwáng zhī zǐ , méiyǒu yī gè mièwáng de . hǎo jiào jìng shàng de huà dé yìngyàn .