We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
41 Zaì Yēsū dìng shízìjià de dìfang , yǒu yī gè yuánzi . yuánzi lǐ yǒu yī zuò xīn fùnmù , shì cónglái méiyǒu zàng guō rén de .