15 Yēsū jiù ná shéngzi zuò chéng biān zǐ , bǎ niú yáng dōu gǎn chū diàn qù . dào chū duìhuàn yínqián zhī rén de yínqián , tuīfān tāmende zhuōzi .