2 Zhè rén yè lǐ lái jiàn Yēsū , shuō , Lābǐ , wǒmen zhīdào nǐ shì yóu shén nàli lái zuò shīfu de . yīnwei nǐ suǒ xíng de shénjī , ruò méiyǒu shén tóng zaì , wú rén néng xíng .