39 Nà chéng lǐ yǒu hǎoxiē Sāmǎlìyà rén xìn le Yēsū , yīnwei nà fùrén zuō jiànzhèng shuō , tā jiāng wǒ sùlái suǒ xíng de yīqiè shì , dōu gĕi wǒ shuō chūlai le .