1 Lùn dào cóng qǐchū yuán yǒude shēngmìng zhī dào , jiù shì wǒmen suǒ tīngjian suǒ kànjian de , qīnyǎn kàn guō , qīn shǒu mō guō de .