2 ( zhè shēngmìng yǐjing xiǎnxiàn chūlai , wǒmen yĕ kànjian guō , xiànzaì yòu zuò jiànzhèng , jiāng yuán yǔ fù tóng zaì , qiĕ xiǎnxiàn yǔ wǒmen nà yǒngyuǎn de shēngmìng , chuán gĕi nǐmen ) .