16 Yīnwei fán shìjiè shǎng de shì , jiù xiàng ròutǐ de qíngyù , yǎnmù de qíngyù , bìng jīn shēng de jiāoào , dōu bú shì cóng fù lái de , nǎi shì cóng shìjiè lái de .