We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
21 Wǒ xiĕ xìn gĕi nǐmen , bú shì yīn nǐmen bú zhīdào zhēnlǐ , zhēng shì yīn nǐmen zhīdào , bìngqiĕ zhīdào méiyǒu xū huǎng shì cóng zhēnlǐ chūlai de .