12 Bùkĕ xiàng Gāiyǐn . tā shì shǔ nà è zhĕ , shā le tāde xiōngdi . wèishénme shā le tā ne . yīnwei zìjǐ de xíngwéi shì è de , xiōngdi de xíngwéi shì shàn de .