9 Fán cóng shén shēng de jiù bú fàn zuì , yīn shén de dào ( yuánwén zuò zhǒng ) cún zaì tā xīnli . tā yĕ bùnéng fàn zuì , yīnwei tā shì yóu shén shēng de .