3 Yuēná què qǐlai , taó wǎng Tāshī qù duǒbì Yēhéhuá . xià dào Yuēpà , yùjiàn yī zhǐ chuán , yào wǎng Tāshī qù . tā jiù gĕi le chuán jià , shang le chuán , yào yǔ chuán shang de rén tóng wǎng Tāshī qù duǒbì Yēhéhuá .