7 Chuán shang de rén bǐcǐ shuō , lái ba , wǒmen chèqiā , kàn kàn zhè zāi líndào wǒmen shì yīn shuí de yuángù . yúshì tāmen chèqiā , chè chū Yuēná lái .