8 Zhòngrén duì tā shuō , qǐng nǐ gàosu wǒmen , zhè zāi líndào wǒmen shì yīn shuí de yuángù . nǐ yǐ hé shì wèi yè . nǐ cóng nǎli lái . nǐ shì nǎ yī guó , shǔ nǎ yī zú de rén .