2 Jiù dǎogào Yēhéhuá shuō , Yēhéhuá a , wǒ zaì bĕn guó de shíhou , qǐbù shì zhèyàng shuō ma . wǒ zhīdào nǐ shì yǒu ēndiǎn , yǒu liánmǐn de shén , bú qīngyì fānù , yǒu fēngshèng de cíaì , bìngqiĕ hòuhuǐ bú jiàng suǒ shuō de zāi , suǒyǐ wǒ jísù taó wǎng Tāshī qù .