7 Yuēshūyà hé Yǐsèliè rén zaì Yuēdànhé xī jī shā le zhū wáng . tāmende dì shì cóng Lìbānèn píngyuán de Bālìjiādé , zhídào shàng Xīĕr de Hālā shān . Yuēshūyà jiù jiāng nà dì àn zhe Yǐsèliè zhīpaì de zōngzú fèn gĕi tāmen wéi yè ,