21 Píngyuán de gè chéng , bìng yà Mólì wáng Xīhóng de quán guó . zhè Xīhóng céng zaì Xīshíbĕn zuò wáng , Móxī bǎ tā hé Mǐdiàn de zúzhǎng Yǐwèi , Lìjīn , Sūĕr , Hùĕr , Lìbā jī shā le . zhè dōu shì zhù nà dì shǔ Xīhóng wéi shǒulǐng de .