23 Liúbiàn rén de jìngjiè jiù shì Yuēdànhé yǔ kàojìn Yuēdànhé de dì . yǐshàng shì Liúbiàn rén àn zhe zōngzú suǒ de wéi yè de zhū chéng , bìng shǔ chéng de cūnzhuāng .