3 Cóng Āijí qián de Xīhé hé wǎng bĕi , zhídào Yǐgélún de jìngjiè , jiù suàn shǔ Jiānán rén zhī dì . yǒu Fēilìshì rén wǔ gè shǒulǐng suǒ guǎn de Jiāsà rén , Yàshítū rén , Yàshíjīlún rén , Jiātè rén , Yǐgélún rén zhī dì , bìng yǒu nánfāng Yàwèi rén zhī dì .