31 Jīliè de yī bàn , bìng Yàsītālù , Yǐdelái , jiù shì shǔ Bāshān wáng Ě guó de èr chéng , shì àn zhe zōngzú gĕi Mǎnáxī de érzi Machir de yī bàn zǐsūn .