YuēShūyàjì 13:33

33 Zhǐshì Lìwèi zhīpaì , Móxī méiyǒu bǎ chǎnyè fèn gĕi tāmen . Yēhéhuá Yǐsèliè de shén shì tāmende chǎnyè , zhēng rú Yēhéhuá suǒ yīngxǔ tāmende .