34 Yòu zhuǎn xiàng xī dào yà sī nà tā pō , cóng nàli tōng dào hù gē , nánbiān dào Xībùlún , xībiān dào Yàshè , yòu xiàng rì chū zhī dì , dádào Yuēdànhé nàli de Yóudà .