16 Yà yīn hé shǔ chéng de jiāo yĕ , yū tā hé shǔ chéng de jiāo yĕ , Bǎishìmaì hé shǔ chéng de jiāo yĕ , gōng jiǔ zuò chéng , dōu shì cóng zhè èr zhīpaì zhōng fēn chūlai de .