14 Xiànzaì nǐmen yào jìngwèi Yēhéhuá , chéng xīn shí yì dì shìfèng tā , jiāng nǐmen lièzǔ zaì dà hé nàbiān hé zaì Āijí suǒ shìfèng de shén chúdiào , qù shìfèng Yēhéhuá .