YuēShūyàjì 24:12

12 Wǒ dǎfa huángfēng fēi zaì nǐmen qiánmian , jiāng Yàmólìrén de èr wáng cóng nǐmen miànqián niǎn chū , bìng bú shì yòng nǐde dāo , yĕ bú shì yòng nǐde gōng .