17 Yīn Yēhéhuá wǒmen de shén céng jiāng wǒmen hé wǒmen lièzǔ cóng Āijí dì de wèi nú zhī jiā lǐng chūlai , zaì wǒmen yǎnqián xíng le nàxiē dà shénjī , zaì wǒmen suǒ xíng de dào shàng , suǒ jīngguò de zhū guó , dōu bǎohù le wǒmen .