YuēShūyàjì 24:19

19 Yuēshūyà duì bǎixìng shuō , nǐmen bùnéng shìfèng Yēhéhuá . yīnwei tā shì shèngjié de shén , shì jì xié de shén , bì bù shèmiǎn nǐmen de guō fàn zuìè .