10 Yuēshūyà shuō , kàn nǎ , pǔ tiān xià zhǔ de yuē jǔ bì zaì nǐmen qiántou guō qù , dào Yuēdànhé lǐ , yīncǐ nǐmen jiù zhīdào zaì nǐmen zhōngjiān yǒu yǒngshēng shén . bìngqiĕ tā bì zaì nǐmen miànqián gǎn chū Jiānán rén , Hèrén , Xīwèirén , Bǐlìxǐrén , Géjiāsārén , Yàmólìrén , Yēbùsīrén .