14 Dàng nà rì , Yēhéhuá shǐ Yuēshūyà zaì Yǐsèliè zhòngrén yǎnqián zūn dà . zaì tā píng shēng de rìzi , bǎixìng jìngwèi tā , xiàng cóng qián jìngwèi Móxī yíyàng .