1 Yuēdànhé xī Yàmólìrén de zhū wáng hé kào hǎi Jiānán rén de zhū wáng , tīngjian Yēhéhuá zaì Yǐsèliè rén qiánmian shǐ Yuēdànhé de shuǐ gàn le , dĕng dào wǒmen guō qù , tāmende xīn yīn Yǐsèliè rén de yuángù jiù xiāohuà le , bú zaì yǒu dǎn qì .