15 Beì qǔ de rén yǒu dàng miè de wù zaì Tānàli , tā hé tā suǒyǒude bì beì huǒ fùnshāo . yīn tā wéibeì le Yēhéhuá de yuē , yòu yīn tā zaì Yǐsèliè zhōng xíng le yú wàng de shì .