YuēShūyàjì 7:13

13 Nǐ qǐlai , jiào bǎixìng zì jié , duì tāmen shuō , nǐmen yào zì jié , yùbeì míngtiān , yīnwei Yēhéhuá Yǐsèliè de shén zhèyàng shuō , Yǐsèliè a , nǐmen zhōngjiān yǒu dàng miè de wù , nǐmen ruò bú chúdiào , zaì chóudí miànqián bì zhàn lì bú zhù .