1 Yēhéhuá duì Yuēshūyà shuō , búyào jùpà , yĕ búyào jīng huáng . nǐ qǐlai , shuaìlǐng yīqiè bīng dīng shàng Aì chéng qù , wǒ yǐjing bǎ Aì chéng de wáng hé tāde mín , tāde chéng , bìng tāde dì , dōu jiāo zaì nǐ shǒu lǐ .